Algemene Voorwaarden – Oh Oh Socks BV

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten en aankoop van goederen/artikelen via ‘www.ohoh-socks.nl’. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling op ohoh-socks.nl plaatst (deze algemene voorwaarden zijn te vinden op ‘https://www.ohoh-socks.nl’). Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Oh Oh Socks en consument. (versie 14 december 2017)

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs en betaling

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Klachtenregeling en aansprakelijkheid

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Algemene voorwaarden: verwijst naar de algemene voorwaarden van Oh Oh Socks;

2.    ‘We’, ‘Wij’, ‘onze’, ‘Oh Oh Socks’ en ohoh-socks.nl: verwijzen naar Oh Oh Socks BV, gevestigd te Amsterdam;

3.    ‘Je’, ‘Jouw’ , ‘opdrachtgever’, ‘consument’ en ‘u’: verwijzingen naar de persoon die gebruik maakt van het aanbod van Oh Oh Socks via deze website (‘http://www.ohoh-socks.nl’) om sokken en gerelateerde te kopen;

4.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,

digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en

deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door

een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.    Consument/ opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

7.    Dag: kalenderdag;

8.    De ondernemer: Oh Oh Socks BV (zie artikel 2);

9.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

10.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

11.  Oh Oh Socks: Oh Oh Socks BV (zie artikel 2), de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

12.  Orderbevestiging: op schrift of via e-mail gestelde aanvaarding van het aanbod door Oh Oh Socks aan de consument;

13.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Oh Oh Socks en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

14.  Website: een verwijzing naar onze website ‘https://www.ohoh-socks.nl’ alsmede de onderliggende pagina’s;

15.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

16.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Oh Oh Socks BV

Gevestigd te Amsterdam, Nederland

E-mailadres: info@ohoh-socks.nl

KvK-nummer: 69730997

Btw-identificatienummer: NL857987720B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oh Oh Socks en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Oh Oh Socks en consument.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien (de algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op http://www.ohoh-socks.nl).

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Oh Oh Socks gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oh Oh Socks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Oh Oh Socks is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    De consument is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie die nodig is om een correcte bestelling te plaatsen en uit te laten voeren.

4.    Na het plaatsen van de bestelling via de website wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button “betalen”. Let op, controleer eerst de ingevoerde gegevens op juistheid. Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

5.    Oh Oh Socks kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.       de contact gegevens waarop de consument bij Oh Oh Socks met klachten terecht kan;

b.       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.       de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.       indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.   De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Oh Oh Socks mag/ kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.   De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.       als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Oh Oh Socks behoudt zich het recht een bestelling van meerdere producten naar eigen inzicht in 1 dan wel meerdere verzendingen te versturen; 

b.       als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

2.   De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 (o.a. het verwijderen van het product label).

3.   De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Oh Oh Socks via ‘info@ohoh-socks.nl’ of d.m.v. het retourformulier ontvangen bij de zending, door deze toe te voegen aan de retourzending.  

2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.  

6.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    Oh Oh Socks gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Oh Oh Socks kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a.       Producten waarvan de verpakking en/of label na levering is verbroken;

b.       In geval van korting acties dan wel andere kortingen (alle producten verkocht tegen een afwijkende prijs van de adviesprijs) bij aankoop van producten door de consument bij Oh Oh Socks.

 

Artikel 11 - De prijs en betaling

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s (€).

3.    Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmethoden zoals op deze website (‘www.ohoh-socks.nl’) vermeld staan en wel via iDeal.

4.    Betalingen dienen volledig bij aankoop via de website (‘www.ohoh-socks.nl’) voldaan te worden. Oh Oh Socks kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met de klant overeenkomen.

5.    De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende, alvorens de (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet tijdige betaling behoudt Oh Oh Socks zich het recht voor de opdracht niet uit te voeren.

6.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.    Wanneer uw online betaling niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd, wordt u terugverwezen naar de vorige pagina op de website. In dergelijke gevallen is uw bestelling niet afgerond en wordt uw bestelling geacht niet te zijn plaatsgevonden.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst   

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.    Oh Oh Socks zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres (alleen binnen Nederland) dat de consument aan Oh Oh Socks kenbaar heeft gemaakt. Alle gekochte goederen worden geleverd door een door Oh Oh Socks ingehuurde partij, Sandd of PostNL. Oh Oh Socks levert alleen binnen Nederland.

3.    Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Oh Oh Socks in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Oh Oh Socks niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

4.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.    Oh Oh Socks accepteert geen antwoordnummers dan wel postbus adressen als afleveradres.

 

Artikel 14 –  Klachtenregeling en aansprakelijkheid

 

1.    Consumenten kunnen zich met klachten wenden aan Oh Oh Socks. Oh Oh Socks zal alle klachten met de uiterste zorgvuldigheid behandelen en binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst de betreffende klacht beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oh Oh Socks binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Oh Oh Socks.

3.    Oh Oh Socks is niet tot enige schadevergoeding jegens consument gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen leveren. Tenzij de schade het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid van Oh Oh Socks.

4.    Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Oh Oh Socks die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oh Oh Socks gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1.    Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2.    Voor zover artikelen in de algemene voorwaarden niet voldoen aan Nederlandse recht, vervalt alleen dat onderdeel van de algemene voorwaarden ten behoeve van wat de wet stelt.

3.    Bij een voorkomen zoals gesteld in artikel 15.2, spant Oh Oh Socks zich in om zo snel mogelijk de algemene voorwaarden te wijzigen.

4.    Geschillen tussen Opdrachtgevers en Oh Oh Socks zullen naar keuze van Oh Oh Socks worden voorgelegd aan de kantonrechter te Amsterdam of Utrecht onder exclusieve toepassing van het Nederlands recht.

5.    Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de website behoren Oh Oh Socks toe. Voor gebruik van enige data, afbeeldingen of andere input van deze website is de voorafgaande toestemming van Oh Oh Socks nadrukkelijk vereist.

6.    Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via/op/gelinkt ‘https://www.ohoh-socks.nl’ plaatst, uploadt of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

a.       Op enige wijze lasterlijk, obsceen en /of aanstootgevend materiaal bevatten;

b.       Op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten of hiertoe aanzetten;

c.        Aanzetten tot illegale activiteiten of schendingen van de privacy van derden;

d.       De indruk wekken dat deze beoordeling, opmerking of feedback van ‘Oh Oh Socks afkomstig is.

7.    Oh Oh Socks zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit, wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen als in dit artikel beschreven.

8.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Oh Oh Socks wordt gedoogd, zal dat geen precedent werking hebben en kan de consument daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-        Aan:              [ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

info@ohoh-socks.nl

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-        [Naam consumenten(en)]

 

-        [Adres consument(en)]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.